Salgsbetingelser

Standard betingelser - Avtale om kjøp av produkter og tjenester

Oppdatert pr 24.09.2018

1. Generelt
Avtale er inngått mellom Kunden, heretter kalt Kunden og One2cel AS, heretter kalt One2cel for salg av produkter og tjenester.

«Selger» er One2cel AS
Organisasjonsnummer: NO 995 683 326 MVA

Post adresse
Postboks 60              
2021 Skedsmokorset

Besøksadresse
Trondheimsveien 183
2020 Skedsmokorset

Telefon: 33 22 01 21
E-post: ice@modino.no
Web: www.modino.no

Standard betingelsene får anvendelse på alle salg fra One2cel, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt mellom Kunden og One2cel.

Produkter og tjenester fra One2cel henvender seg til, og er kun tilgjengelig for, profesjonelle kunder som bedrifter/selskaper, registrerte organisasjoner samt offentlige institusjoner og foretak. One2cel forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Tillegg til eller avvik fra Standard betingelser må avtales skriftlig. Standardbetingelser kan endres uten ytterligere varsel av One2cel og får virkning for nye bestillinger fra Kunden. Avtaleinngåelse med senere tillegg, avvik eller endringer i avtalt leveranse samt bestillinger av tjenester eller produkter fra One2cel forutsettes foretatt av bemyndiget personell hos Kunden, og Kundens til enhver tid oppgitte kontaktperson forutsettes å ha fullmakt internt hos Kunden til å forplikte Kunden.

Produktinformasjon som tegninger, brosjyrer, opplysninger om tekniske data er kun veiledende med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene.

2. Prisbetingelser og levering
Ordresum faktureres ved levering. One2cel samarbeider med Collector Bank for håndtering av kort, del-betaling og faktura håndtering. Faktura forfaller til betaling i henhold til betalingsbetingelser oppgitt ved bestilling. Pris er oppgitt i NOK eks mva, men kan også vises inkl mva. Frakt tilkommer avhengig av leveringsmåte og vil bli fakturert sammen med produktene pr forsendelse.

Ved mottak av produkter plikter Kunden å undersøke emballasjen som produktene er innpakket i for skader, før transportøren forlater leveringsstedet. Dersom Kunden oppdager skade på emballasjen, skal dette anmerkes på fraktbrev eller tilsvarende og rapporteres til One2cel så snart som mulig.

Ved for sen betaling har One2cel krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. Dersom One2cel ikke har mottatt betaling innen 10 dager etter at One2cel har sendt skriftlig anmodning til Kunden om å betale forfalte beløp, er Avtalen å anse som vesentlig misligholdt og gir One2cel rett til å heve Avtalen.

Risikoen for produktet går over til Kunden ved levering.

Dersom produktet ikke blir hentet eller mottatt av kunden ved levering til avtalt tid, er levering å anse som skjedd på det tidspunkt produktet er stilt til Kundens disposisjon på avtalt sted

3. Bestilling
Bestilling av One2cel sine produkter og tjenester kan gjøres via Internett, e-post, brev eller per telefon.  

Bestilling er ikke bindende for One2cel, og levering vil følgelig ikke skje, før bestillingen er skriftlig bekreftet av One2cel. Dette innebærer blant annet at dersom Kunden har bestilt et produkt som ikke lenger finnes på One2cel sitt lager og/eller sortiment, har ikke One2cel noen forpliktelse til å levere det bestilte produkt til Kunden.

4. Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Kunden eller forhold på hans side, har One2cel ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når One2cel foretar retting eller omlevering, kan ikke Kunden gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Kunden har ansvar og risiko for normalt vedlikehold slik som justeringer, normalslitasje og/eller anskaffelse av forbruksmateriell.

One2cel har ikke ansvar for:

  1. Feil og mangler som er forårsaket av kundens bruk av produkt med annen utrustning eller tilbehør som påvirker produktets egenskaper og funksjoner.
  2. Feil og mangler som er forårsaket av at kunden har foretatt endringer eller inngrep i produktet som ikke er i samsvar med instruksjoner fra produsent eller One2cel.
  3. Feil og mangler som er forårsaket av kundens bruk av produkt på en annen måte enn det som fremgår av brukerdokumentasjon, manualer og instruksjoner.
  4. Feil og mangler som er forårsaket av forsømmelse fra kunden, dennes personale eller tredjemann eller andre omstendigheter som er utenfor One2cel sin kontroll.

One2cel ansvar for feil og mangler kan ikke under noen omstendighet gjøres gjeldende senere enn ett år fra levering.

Dersom Kunden krever avhjelp av feil og mangler som One2cel ikke er ansvarlig for, plikter Kunden å erstatte One2cel sine omkostninger og utlegg i den forbindelse.

One2cel ansvar for feil og mangler ved produkt er begrenset til som er angitt ovenfor, og Kunden kan ikke rette andre krav mot One2cel i forbindelse med feil og mangler.

5. Reklamasjon

Kunden forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kunden skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven). Eventuell garanti til Kunden vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. One2cel gir ikke Kunde egen garanti på produktene.

6. Retur
Kunden gis rett til å returnere levert produkt innen 14 dager fra levering under forutsetning av One2cel fremdeles fører produktet. Enhver retur skjer for Kundens regning og risiko.

Ved kreditering og/eller tilbakebetaling av kjøpesummen vil One2cel gjøre fradrag for eventuelle omkostninger, herunder frakt og håndterings omkostninger.

Retur aksepteres bare under forutsetning av at produktet kan tilbakeleveres til One2cel uskadet, ubrukt og i ubrutt originalemballasjen. Videre skal kopi av faktura og/eller kvittering på betaling av produktet vedlegges produktet. Retur av produkt er først godkjent når One2cel har mottatt og kontrollert at returnert produkt er funnet å være i samsvar med de vilkår som er fastsatt dette punkt    

Det gis ikke noen returrett på produkter som One2cel ikke fører på lager og/eller er spesielt bestilt og/eller tilpasset Kunden. 

Forespørsel om å returnere levert produkt må skje innen 14 dager fra levering

7. Erstatningsansvar

One2cel fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor One2cel forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

8. Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er One2cel erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 8.

9. Force Majeure

Er One2cel forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos One2cel eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er One2cel fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

10. Eiendomsrett og salgspant
Produkt som blir bestilt etter denne Avtale forblir One2cel sin eiendom inntil betaling er skjedd. 

Kunden bekrefter ved aksept av denne Avtale at One2cel har panterett i det solgte produkt (salgspant) til sikkerhet for One2cel krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger eller lån som tredjemann har ydet kjøperen til hel eller delvis betaling av ovennevnte, og som nevnte tredjemann utbetaler direkte til One2cel.

11. Personvern
One2cel og Kunden kan utveksle personopplysninger som nødvendig av hensyn til administrasjon og oppfølging av avtaleforholdet. For slik behandling av personopplysninger er hver av partene selv behandlingsansvarlig for sin egen behandling, og hver av partene er ansvarlig for overholdelse av de til enhver tid gjeldende personvernregler.

Kunden er behandlingsansvarlig (som definert i EU-forordning 679/2016 GDPR) for all behandling av personopplysninger som Kunden gjør ved bruk av utstyr og programvare. One2cel er ikke ansvarlig for brudd på personopplysningssikkerheten som skyldes Kundens bruk av utstyr, programvare eller skytjenester.

Dersom One2cel skal behandle personopplysninger på vegne av Kunden, skal det inngås databehandleravtale mellom One2cel og Kunden, i samsvar med gjeldende personvernregelverk.

12. Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Oslo Tingrett som vedtatt verneting.